Jako Chemeko-System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 000014645) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) (dalej: RODO).

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące tej kwestii:

1. Cele i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

– w celu zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
– w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może okazać się niezbędne dla obsługi Państwa zgłoszenia, rozpatrzenia reklamacji, a następnie udzielenia odpowiedzi, a także zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy. Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania zawartej umowy.

2. Kategorie danych, które przetwarzamy:
W celach, o których mowa w pkt 1 będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– podstawowe dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON,
– dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), adres zamieszkania, podane przez Państwa numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail,
– zezwolenia oraz inne akty prawne pozwalające prowadzić określoną aktywność gospodarczą,
– dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.


3. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
b) obsługującym i utrzymującym naszą sieć komputerową,
c) podwykonawcom,
– innym administratorom danych przetwarzających Państwa dane we własnym imieniu:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania z Państwem rozliczeń,
c) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

4. Dane z innych źródeł:
Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawniają się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).


5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


6. Okres przechowywania danych:
– Państwa dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowywać będziemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, w którym kontaktowaliście się Państwo w sprawie jej zawarcia,
– Państwa dane osobowe będą przetwarzane także przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu umowy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.


7. Państwa uprawnienia:
Przysługuje Państwu prawo do:
– sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
– prawo dostępu do naszych danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli).

Ograniczenia przetwarzania danych:
– możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
– Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketingowe, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy powierzonej nam władzy publicznej. W takim przypadku powinniście Państwo wskazać nam Państwo szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
Prawo do przenoszenia danych:
– Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie Państw też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
– Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
– W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdują się na naszej stronie pod adresem: www.chemekosystem.pl

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: odo@chemekosystem.pl

Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli dokonać Państwa identyfikacji.


Polityka Cookies:
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Pliki te są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika, a informacje, które zawierają mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika.

Stosowane przez Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów (dalej: Administrator) cookies możemy podzielić na następujące rodzaje:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
c) cookies analityczne: uzyskują informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej. Jest to narzędzie pozwalające Administratorowi tworzyć statystyki i analizy, na podstawie których może on ulepszać działanie strony internetowej oraz oceniać skuteczność prowadzonych działań marketingowych. Administrator do tego celu wykorzystuje narzędzie Google Analytics
d) cookies należące do podmiotów zewnętrznych: Administrator może zezwalać dostępnym na stronie www usługom na umieszczanie swoich plików cookies. Aby uzyskać informacje na temat tego w jaki sposób podmiot zewnętrzny wykorzystuje pliki cookies, proszę zapoznać sięz jego polityką prywatności: polityka prywatności Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl)

Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:

• w przeglądarce Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10
• w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
• w przeglądarce Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
• w przeglądarce Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/
• w przeglądarce Safarii https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Wyłączenie cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony www.