W obrębie zakładu w Rudnej Wielkiej funkcjonują instalacje, służące do zagospodarowania odpadów w drodze odzysku lub unieszkodliwiania.

 

Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych:

Instalacja ta łączy w sobie procesy polegające na mechanicznym rozdrobnieniu i sortowaniu odpadów, a następnie ich dalsze biologiczne przetwarzanie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania Spółka spełniła wymagania zawarte w nowelizacji przepisów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami w gminach i jako pierwsza w regionie uzyskała na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla regionu północno – centralnego województwa dolnośląskiego.

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych:

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych z odpadów została wybudowana w 2009 roku i składa się z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu. Proces produkcji polega na rozdrobnieniu i wymieszaniu wysokoenergetycznych frakcji odpadów przemysłowych i komunalnych z jednoczesną separacją ciał obcych (metale) oraz frakcji mineralnej i innych zanieczyszczeń.W ciągu roku instalacja jest w stanie przetworzyć 110 000 Mg odpadów. Gotowy wysokokaloryczny produkt wykorzystywany jest w procesie współspalania z węglem co przyczynia się do odzysku energii i pozwala na odciążenie środowiska naturalnego z odpadów, które często zamiast do odzysku trafiałyby bezpośrednio na składowiska.

Składowisko odpadów:

Składowisko w Rudnej Wielkiej jest typem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i spełnia wszystkie warunki określone przez przepisy prawa polskiego oraz dyrektyw UE.Powstające w czaszy składowiska odcieki ujmowane są systemem drenaży, który włączony jest w system odprowadzania ścieków z całego Zakładu. Dodatkowo kwatery składowania odpadów zabezpieczone są sztuczną bariera geologiczną oraz geomembraną syntetyczną dzięki czemu nie jest możliwe przedostanie się odcieków do gruntu lub wód gruntowych.Biogaz powstający w wyniku biochemicznych procesów rozkładu jest ujmowany za pomocą systemu studni odgazowujących i kierowany do układu ssąco – tłoczącego, a następnie spalany w pochodni lub przetwarzany na ciepło i energię elektryczną. Zastosowanie takiego  rozwiązania ogranicza emisję biogazu bezpośrednio do atmosfery.

Instalacja do kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów:

W 2012 roku firma rozbudowała swój zakład o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów. W ramach instalacji powstała hala technologiczna wraz z wentylatorownią, biofiltrem i wyposażeniem techniczno – instalacyjnym, oraz plac dojrzewania.Instalacja pozwala na zamienne lub równoległe prowadzenie procesów biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych oraz kompostowania odpadów.