Informacja o rejestrze BDO

Przypominamy o obowiązku rejestracji  w BDO czyli w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Firmy bez takiego wpisu od 1 stycznia 2020 roku nie będą mogły przekazać odpadów do zagospodarowania.

Rejestracja dotyczy wszystkich podmiotów,  które wytwarzają odpady inne niż komunalne poza określonymi wyjątkami którymi są:

 • osoby fizyczne lub/oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, który wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz ,
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórcy wyłącznie odpadów komunalnych,

Dodatkowo zwolnione z wpisu do rejestru są podmioty wytwarzające określony rodzaj odpadów jeżeli ich waga nie przekroczy określonej ilości (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów) Są to m.in:

 • odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie;
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg;
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze – do 100 kilogramów rocznie;
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie;
 • szkło – do 5 ton rocznie;
 • tworzywa sztuczne – do 5 ton;
 • drewno – do 5 ton rocznie.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru BDO znajdują się:

 • bdo.mos.gov.pl
 • bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Strona główna > Menu przedmiotowe > Ochrona środowiska > REJESTR BDO