Wyjaśnienia dotyczące nieprawdziwych informacji podawanych w mediach

W związku z nieprawdziwymi wiadomościami podanymi w mediach informujemy, że:

  • postępowania prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dotyczą zdarzeń z lat 2018-2019, a które dotychczas prowadziły Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu oraz Prokuratura Okręgowa w Legnicy. Pomimo szeroko zebranego materiału dowodowego dotychczas, ani Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, ani Prokuratura Okręgowa w Legnicy nie znajdywały podstaw do stwierdzenia, iż doszło do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, a co za tym idzie żadnej osób związanych ze Spółką nie przedstawiono jakiegokolwiek zarzutu. Żadne argumenty natury merytorycznej nie uzasadniają przeniesienia prowadzonych dotychczas postępowań do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a zatem rodzi się wątpliwość o możliwe pozamerytoryczne przyczyny takiej decyzji. Przypominamy, iż od dnia 9 grudnia br. Spółka bezskutecznie czeka na podjęcie czynności niecierpiących zwłoki w celu właściwego zabezpieczenia materiału dowodowego w zakresie ujawnionego przez Spółkę przestępstwa związanego z kolejną prowokacją próby dostarczenia na Składowisko odpadów medycznych (o czym informowaliśmy w dniu 8 grudnia br.).
  • został zatrzymany tylko jeden obecny pracownik Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Rudnej Wielkiej, o czym informowaliśmy już w dniu 15 grudnia 2022 roku w komunikacie na stronie internetowej spółki. Zatrzymany pracownik jest zastępcą dyrektora oraz kierownikiem składowiska. Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Rudnej Wielkiej nie został zatrzymany i 16 grudnia 2022 roku, jak co dzień, wypełniał swoje obowiązki służbowe.
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w ramach, którego eksploatowane jest składowisko w Rudnej Wielkiej działa legalnie na podstawie właściwych decyzji administracyjnych i jako podmiot działający legalnie jest regularnie kontrolowane przez właściwe instytucje.
  • Kontrola, która wykazała incydentalną i śladową obecność odpadów medycznych, które znalazły się tam w wyniku prowokacji (obecność odpadów medycznych nigdy potem się nie powtórzyła, a znalezione odpady medyczne zostały zutylizowane zgodnie z procedurami) i pojedyncze opakowania z kodami wskazującymi na pochodzenie z innych krajów odbyła się na przełomie lat 2018-2019 i przeprowadził ją Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Wrocławiu. Wszystkie kolejne przeprowadzone w Zakładzie w Rudnej Wielkie kontrole, w tym kontrola Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w 2020 roku, nie wykazały obecności odpadów medycznych i nie było podejrzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów komunalnych.
  • składowisko eksploatowane w Rudnej Wielkiej posiada między innymi sieć piezometrów (specjalnych odwiertów, studni) do badania stanu i składu wód gruntowych. Dzięki temu możliwy jest stały monitoring parametrów wód gruntowych, który na przestrzeni lat wskazuje na brak jakiegokolwiek wpływu składowiska w Rudnej Wielkiej na jakość wód gruntowych. Parametry te są pod stałym nadzorem WIOŚ i GIOŚ.
  • Do Zakładu w Rudnej Wielkiej nigdy nie trafiały transporty odpadów komunalnych z Litwy i Niemiec. Na przestrzeni lat Spółka wielokrotnie współpracowała i składała informacje w tej sprawie w wielu prokuraturach. Zarzuty o przyjęciu transgranicznych odpadów komunalnych nie znajdują potwierdzenia w żadnych dokumentach dostępnych Spółce. W 2018 roku w strumieniu odpadów znaleziono pojedyncze opakowania, których kody wskazują na pochodzenie z innych krajów, głównie z Niemiec. Nie jest to jednak niczym specjalnym biorąc pod uwagę, iż produkty te można zakupić w sklepach internetowych lub mogły być przywiezione przez obcokrajowców i znaleźć się w odpadach odbieranych na terenie województwa. Ponadto teren Dolnego Śląska jest województwem granicznym i wielu sklepach na terenie Polski można kupić produkty pochodzące z Niemiec. Opakowanie takie mogły więc znajdować się w odpadach odbieranych w gminach Dolnego Śląska. Zresztą odpady z kodami kreskowymi innymi niż polskie powstają w całej Polsce po zakupie i wykorzystaniu produktu wyprodukowanego poza zagranicą PR.
  • Prowadzona dokumentacja wskazuje, że do Zakładu w Rudnej trafiały zgodnie z prawem odpady z Niemiec. Były to wyłącznie tworzywa sztuczne i guma (odpady klasyfikowane pod kodem 19 12 04). Spółka posiada całą dokumentację, która była przedstawiona w prokuraturze.
  • Na wysypisko nie trafiały odpady z Litwy. Spółka jako legalnie działający podmiot prowadzi ewidencję odpadów, które wjeżdżają na jej teren i każdy transport jest odnotowany w karcie ewidencji odpadów.
  • Chemeko-System złożyło pozew o naruszenie dóbr osobistych w związku z emisją programu „Superwizjera”, ze względu, iż ten zawierał nieprawdziwe informacje.

 

Spółka skieruje powyższe wyjaśnienia do właściwej prokuratury.