Chemeko-System: chcemy utrzymać wysoki poziom usług odbierania odpadów od wrocławian

Chemeko-System odbierając odpady od mieszkańców Wrocławia i wielu innych miejscowości realizuje zadania własne gmin (obowiązek odbioru odpadów) i działa na ich zlecenie. Konkretny zakres działania w zakresie odbioru odpadów i kalkulację kosztów określają i przeprowadzają poszczególne samorządy.

Warto podkreślić, że Chemeko-System przez ponad dwa lata nie zmieniło cen odbioru odpadów komunalnych odbieranych we Wrocławiu, mimo wzrostu kosztów realizowania tej usługi (m.in. kosztów paliwa, które wzrosły o ponad 100 procent). Już w marcu 2022 roku sygnalizowaliśmy władzom miasta Wrocław, że realizacja obowiązującego kontraktu generuje straty finansowe dla Spółki. W wyniku niekorzystnej koniunktury gospodarczej wszystkie spółki mierzą się z dynamicznym wzrostem kosztów działalności. W związku z powyższym wnioskowaliśmy o rewaloryzację cen, niestety wniosek ten został przez gminę odrzucony.

W ostatnich miesiącach radykalnie zmieniła się sytuacja gospodarcza i nastąpił znaczący wzrost cen wielu produktów i usług, które mają bezpośredni wpływ na zmianę kosztów usług świadczonych przez Chemeko-System. Do podstawowych czynników mających wpływ na koszty odbioru odpadów należą m.in.

  • koszty pracownicze
  • koszty paliwa, które zanotowały nagły i gwałtowny wzrost, będący konsekwencją działań wojennych w Ukrainie
  • wyższe ceny zakupu specjalistycznych pojazdów komunalnych
  • wzrost cen pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów
  • ceny i dostępność urządzeń technicznych służących do zagospodarowania odpadów, części zamiennych oraz usług serwisowych wyżej wspomnianych urządzeń
  • zmiany stóp procentowych podyktowane inflacją, które wpłynęły na zwiększenie kosztów leasingu
  • wzrost cen zagospodarowania odpadów w zewnętrznych instalacjach
  • koszty energii elektrycznej potrzebnej do przetwarzania odpadów i zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów.

Skomplikowała się też sytuacja prawna zakładów zagospodarowania odpadów, na które zostały przerzucone koszty ewentualnych kar za niewypełnienie przez gminy norm odzyskiwania surowców wtórnych.

Kryzysowa sytuacja w branży zagospodarowania odpadami na Dolnym Śląsku wynika z nieprzemyślanych działań polityków i nie sprzyja długofalowym planom inwestycyjnym oraz stabilizacji w branży. Bez nowych inwestycji trudno mówić o spełnianiu wymogów w zakresie norm recyklingu odpadów i o stałej stabilizacji cen.

Również brak akceptacji społecznej dla nowych inwestycji w zakresie budowy instalacji do przetwarzania odpadów powoduje, że odpady coraz trudniej zagospodarować, a to wpływa na poziom opłaty, którą ponosi każdy z nas.

Wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest zjawiskiem ogólnopolskim i Wrocław w tym temacie nie jest wyjątkiem. Różnice wynikają z terminu ostatniej waloryzacji, która w niektórych miastach miała miejsce rok temu lub kilka miesięcy temu.

Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ na realizację poziomu usługi odbioru i zagospodarowania odpadów i dotychczasowe koszty jej wykonania nie były możliwe do utrzymania.