Chemeko-System złożyło pozew przeciwko Prokuraturze Okręgowej o ochronę dóbr osobistych w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w komunikacie prasowym.

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 30 grudnia 2022 roku. Jest on konsekwencją braku reakcji Prokuratury Okręgowej na wystosowane w dniu 19 grudnia br.  wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania. Prokuratura nie sprostowała nieprawdziwych informacji wskazanych w komunikacie prasowym.

W komunikacie z 16 grudnia 2022 roku Prokuratura przekazała nieprawdziwe informacje jakoby:

  • Spółka prowadziła nielegalne składowisko,
  • Spółka składowała niebezpieczne odpady medyczne, nieprzetworzone bioodpady,
  • Spółka przewoziła, wbrew przepisom, odpady komunalne z Litwy i Niemiec,
  • został zatrzymany dyrektor składowiska.

Chemeko-System domaga się zaniechania naruszeń i opublikowania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie (w zakładce komunikatów rzecznika prasowego) przeprosin podpisanych przez Prokuratora Okręgowego oraz wpłacenia kwoty 100.000 zł na cel społeczny tj. na rzecz Ambulatorium w Górze i zapłatę na rzecz Chemeko-System symbolicznego zadośćuczynienia z tytułu wyrządzonej Spółce szkody niemajątkowej w kwocie 1,00 zł.

Pełnomocnikiem Spółki Chemeko-System jest prof. dr hab. r.pr Marek Chmaj z kancelarii Chmaj i Partnerzy Sp. p.