Komunikat po posiedzeniu komisji ochrony środowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Chemeko – System na obradach Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Firma Chemeko – System, która od ponad 20 lat prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami w województwie dolnośląskim uczestniczyła w dniu 15 listopada 2022 roku w obradach Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przedstawiciele firmy przedstawili działalność spółki, która realizowana jest zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i normami prawa w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Chemeko-System posiada wdrożony system ISO stosowany w zarządzaniu środowiskowym. Firma od lat świadczy wrażliwe usługi dla lokalnej społeczności: odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne w wielu gminach na terenie Dolnego Śląska, w tym w czterech spośród 5 dzielnic Wrocławia realizując w ten sposób zadania własne gmin. W ubiegłym roku spółka w ramach wykonywanych usług dla samego miasta Wrocławia odebrała i zagospodarowała ponad 200 000 Mg odpadów komunalnych we własnych instalacjach.

INWESTYCJE DLA JAKOŚCI

Chemeko działa w nowoczesny sposób: w ostatnich latach spółka łącznie zainwestowała ponad 130 mln zł z własnych środków na budowę instalacji do gospodarowania odpadami. Ta kwota pozwoliła w Rudnej Wielkiej stworzyć bezpieczne miejsce do przetwarzania odpadów.

Instalacje eksploatowane w Rudnej Wielkiej zostały dzięki staraniom Chemeko – System dostosowane do wymagań najlepszych dostępnych technik BAT (ang. Best Available Technology – BAT) nałożonych przez wspólnotę europejską. Dostosowanie to polegało na tym, że odpady wytwarzane przez mieszkańców, które są uciążliwe odorowo już w miejscu ich wytworzenia,  magazynowane i przetwarzane są w nowoczesnej hermetycznej hali wyposażonej w filtry oczyszczające powietrze procesowe oraz bramy szybkobieżne. Chemeko jest jedynym podmiotem w województwie dolnośląskim, spośród 17 funkcjonujących instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, który posiada pozwolenie zintegrowane dostosowane do wymagań Unii Europejskiej.  Na ten cel spółka przeznaczyła ze środków własnych ponad 50 mln zł.

W Rudnej Wielkiej funkcjonują następujące instalacje:

  • Instalacja do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • Instalacja do komponowania paliw alternatywnych,
  • Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów,
  • Instalacja do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (składowisko „N”),
  • Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów.

Ponadto Spółka w 2020 r. wybudowała najnowocześniejsze w Polsce i bezpieczne dla środowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Innowacyjność w budowie tego składowiska polega na tym, że kwatera składowiska została zabezpieczona larsenami, które zakotwione są w podłożu na głębokość ok 7 m oraz jednocześnie zabezpieczają skarpy kwater na wysokości ok 4,5 m. Spółka na budowę tej inwestycji przeznaczyła ze środków własnych ponad 32 mln zł. Rocznie na składowisku procesom unieszkodliwiania może zostać poddane 140 000 ton odpadów. Zarządzający Spółką podkreślali, że dzięki inwestycjom w procesy segregacji, recyklingu, kompostowania co roku mniej odpadów pochodzenia komunalnego trafia na kwaterę składowiska.

Składowiska eksploatowane w Rudnej Wielkiej posiadają między innymi sieć piezometrów (specjalnych odwiertów, studni) do badania stanu i składu wód gruntowych, instalację do odbioru i zagospodarowania gazu składowiskowego, który przetwarzany jest na prąd, system drenażu odprowadzający wody odciekowe do zbiorników oraz pas zieleni. Wyposażenie to zapobiega negatywnej emisji do środowiska oraz pozwala na jej bieżącą kontrolę.

Reprezentanci Chemeko wskazywali, iż działając zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności otoczyli Zakład Zagospodarowania Odpadów barierą antyodorową, która rozpyla mgłę o przyjemnym zapachu, która mieszając się z powietrzem neutralizuje ewentualne uciążliwości zapachowe.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej eksploatowany jest w taki sposób by minimalizować wpływ na środowisko. Z wieloletnich badań monitoringowych, wynika, że wody podziemne wokół składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej charakteryzują się stabilnym składem, który nie wykazywał długookresowych zmian oraz trendów wskazujących na pogorszenie stanu jakości wód podziemnych. W bezpośrednim sąsiedztwie żyją dzikie zwierzęta, uprawiane są pola, rośnie las.

DZIAŁALNOŚĆ POD LUPĄ

Przedstawiciele firmy zwracali uwagę na nieustający charakter kontroli jakim podlega składowisko: Działalność prowadzona przez Chmeko – System od 2008 r. kontrolowana była 67 razy, łącznie przez ponad 1500 dni. Toczące się postępowania administracyjne po kontrolach w części trwają do dziś. Kontrole przeprowadzili przedstawiciele ponad 30 różnych instytucji. Niektóre kontrole odbywały się równocześnie. Niejednokrotnie kontrole te powiązane były z pobieraniem próbek zarówno odpadów, jaki i wód podziemnych. Biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych w spółce kontroli, czas ich trwania oraz ich wszechstronność i nasilenie w ostatnich latach, nie ma możliwości, aby organom kontrolnym umknęły naruszenia przepisów prawa, takie jak składowanie odpadów niebezpiecznych, bądź działanie na podstawie decyzji administracyjnych wydanych z naruszeniem przepisów prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa inspekcja ochrony środowiska ma stały dostęp do miejsc magazynowania i składowania odpadów w czasie rzeczywistym. Kamery zainstalowane w zakładzie są na stałe podłączone do monitoringu i rejestrują wszelkie sytuacje przez 24 h/dobę. Ponadto wszystkie transporty, które odbywają się w ramach funkcjonowania Zakładu są rejestrowane na bieżąco w systemie bazy danych o odpadach, do którego dostęp posiadają organy kontrolne

Warto podkreślić, iż w kontrolach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w 2020 oraz 2021 roku udział brali także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo w 2018 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzali także samodzielnie oględziny składowiska odpadów, które udokumentowano w protokole z oględzin.

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI

Dla Chemeko-System realizowanie idei społecznej odpowiedzialności to codzienność i świadomie realizowana strategią rozwoju. Firmę tworzą ludzie i dlatego na nich skupia się największą uwagę. Ich rozwój umożliwia dalszy rozwój firmy. Zatrudniamy ponad 100 osób z bezpośredniej okolicy, co czyni nas największym pracodawcą w powiecie. Wspieramy także lokalny biznes korzystając z wielu zakupów i usług na miejscu.

Chemeko dba o pracowników nie tylko w czasie pracy. Wspiera lokalne społeczności, w których żyją. Pomoc ze strony biznesu pozwala zrealizować wiele celów społecznych i wpływa na jakość życia członków danej społeczności. Chemeko-System przywróciła do funkcjonowania lokalne ambulatorium oraz pomogła finansowo ratownikom medycznym, wydając na ten cel ponad 2 mln zł, wspiera także rozwój dzieci i lokalnego sportu. Spółka sfinansowała m.in. zakup odzieży sportowej dla dzieci na rzecz Ludowego Zespołu Sportowego Wiewierzanka Wiewierz,  zabawki i pomoce dydaktyczne dla miejscowego przedszkola oraz dofinansowała szkolną wycieczkę w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima Czarnoborsko (gm. Wąsosz), miejski klub sportowy Orla Wąsosz kwotą 72 tys. zł oraz drużynę koszykarską i turnieje siatkówki. Chemeko-System za własne środki wyremontowało plac zabaw w Czarnoborsku. Co roku od lat Mikołaj Chemeko-System rozdaje dzieciom świąteczne paczki. Dzięki wsparciu firmy odbywa się wiele lokalnych imprez i jest możliwe przeprowadzenie wielu inwestycji. Działalność spółki nie jest „jednorazowym” zrywem tylko regularnym działaniem na rzecz społeczności lokalnej, która bardzo często zwraca się pisemnie do spółki z prośbą o pomoc i wsparcie, wiedząc, że za każdym razem je otrzyma.

Chemeko – System zdaje sobie sprawę, że działalność jaką prowadzi nie jest dla wszystkich wygodna. Jednak z punktu widzenia dobra publicznego jest to działalność konieczna. Niezagospodarowane we właściwy sposób odpady stanowią olbrzymie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Każdy żyjący człowiek produkuje odpady. Każdy. Spółka Chemeko-System zagospodarowuje je w sposób odpowiedzialny, bezpieczny dla środowiska i ludzi. Przedstawiciele spółki wyrazili nadzieję, że ich działalność będzie oceniana na podstawie faktów, a nie „faktów medialnych” i donosów sąsiedzkich opartych na subiektywnych odczuciach.