Publikacje Superwizjera mijają się z prawdą

W związku z nieprawdziwymi informacjami  Superwizjera  Chemeko-System oświadcza:

  • W latach 2018- 2019 odbyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która  wykazała incydentalną i śladową obecność odpadów medycznych oraz pojedyncze opakowania po lekach z kodami  wskazującymi na pochodzenie z innych krajów. Odpady medyczne, które znalazły się na składowisku w Rudnej Wielkiej w wyniku prowokacji, zostały zutylizowane zgodnie z procedurami. Żadna z kolejnych przeprowadzonych w Zakładzie w Rudnej Wielkiej kontroli  nie wykazała obecności odpadów medycznych. Nie było podejrzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów komunalnych.
  • Zgodnie z prawem każdy przedsiębiorca ma możliwość zastrzeżenia informacji  przekazywanych urzędnikom w toku trwania kontroli, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. danych kontrahentów. Szczególnie, jeśli Spółka wniosła zastrzeżenia do zapisów zwartych w dokumencie sporządzonym przez kontrolerów, bo mają one w takiej sytuacji charakter nieostateczny do momentu rozpatrzenia zastrzeżeń.
  • Od 2008 roku Spółka łącznie była kontrolowana blisko 70 razy. Kontrole trwały  1677 dni, przeprowadzili je przedstawiciele 32 różnych instytucji. Biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych w Spółce kontroli, czas ich trwania oraz ich wszechstronność i nasilenie w ostatnich latach, nie ma możliwości, aby organom kontrolnym umknęły naruszenia przepisów prawa, takie jak składowanie odpadów, co do których spółka nie miała zezwolenia. Dodatkowo spółka regularnie przechodzi audyty w związku z wdrożonymi normami ISO 9001 oraz ISO 14001, który obejmuje swoim zakresem działalność: odbiór, odzysk i zagospodarowanie odpadów. Na przełomie lat 2022 i 2023 odbyła się kontrola przeprowadzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, która także nie wykazała składowania odpadów niezgodnych z pozwoleniem.
  • Do Zakładu w Rudnej Wielkiej nigdy nie trafiały transporty odpadów komunalnych z Litwy i Niemiec. Na przestrzeni lat Spółka wielokrotnie współpracowała i składała wyjaśnienia w tej sprawie w wielu prokuraturach. Zarzuty o przyjęciu transgranicznych odpadów komunalnych nie znajdują potwierdzenia w żadnych dokumentach dostępnych Spółce. W 2018 roku w strumieniu odpadów znaleziono pojedyncze opakowania, których kody wskazują na pochodzenie z innych krajów, głównie z Niemiec. Zwracamy uwagę, że produkty te można kupić w sklepach internetowych, mogły też zostać przywiezione przez obcokrajowców i znaleźć się w odpadach odbieranych na terenie województwa. Ponadto Dolny Śląsk jest województwem granicznym i wielu sklepach na terenie Polski można kupić produkty pochodzące z Niemiec. Opakowanie takie mogły znajdować się w odpadach odbieranych w gminach Dolnego Śląska. Zresztą odpady z kodami kreskowymi innymi niż polskie powstają w całej Polsce po  wykorzystaniu produktów wyprodukowanych poza zagranicą RP.
  • Spółka składuje odpady zgodnie z  właściwymi pozwoleniami. Informacje o wszystkich rodzajach odpadów składowanych w Rudnej Wielkiej są zawarte w rocznych sprawozdaniach o odpadach oraz monitoringach składowiska, które stanowią informacje o środowisku. Wszystkie odpady, które trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz są z niego przekazywane do zagospodarowania zewnętrznym kontrahentom posiadającym stosowne zezwolenia są na bieżąco rejestrowane w Bazie Danych Odpadowych, co do rodzaju i ilości.
  • Komentarz autorów o „absurdalnym tłumaczeniu inwestora” w odniesieniu do informacji, że zgłoszenie o pozwolenie na budowę zakładu utylizacji w Jemielnie nie wymagało zgody właściciela gruntu, dowodzi nieznajomości prawa i manipulacji faktami, co wprowadza odbiorcę w błąd.

Chemeko-System złożyło pozew o naruszenie dóbr osobistych w związku z emisją programu „Superwizjera” we wrześniu 2022 roku ze względu na podane nieprawdziwe informacje. Powtórzenie nieprawdziwych informacji będzie skutkowało kolejnym pozwem przeciw stacji. Fałszywe informacje i nieprawdziwy wizerunek firmy wprowadzają w błąd kontrahentów i Klientów, co prowadzi do znaczących strat finansowych Spółki.

Spółka w obliczu pomówień jest zmuszona do obrony dobrego imienia na drodze sądowej.