Uporczywe manipulacje radnych województwa

Radni Województwa Dolnośląskiego Panowie Patryk Wild i Dariusz Stasiak kontynuują uporczywe działania na niekorzyść Chemeko-System wypowiadając publicznie nierzetelne informacje, wiążąc fakty, które są od siebie niezależne. Panowie Patryk Wild i Dariusz Stasiak nigdy nie zwrócili się do Spółki w celu uzyskania informacji weryfikujących stan faktyczny. Nie skorzystali także z zaproszenia Spółki do odwiedzin Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, w celu zweryfikowania przekazywanych do opinii publicznej tez.

Panowie Patryk Wild i Dariusz Stasiak jako osoby publiczne, które wykonują istotne funkcje w samorządzie, swoją działalnością zawodową i polityczną wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa i mediów. W naszej opinii takie osoby, właśnie ze względu na specyficzną rolę, powinny dochodzić nadzwyczajnej staranności w przekazywaniu informacji.

Doceniając zaangażowanie w tematy istotne społecznie dla mieszkańców naszego regionu jednocześnie stwierdzamy, że Panowie Patryk Wild i Dariusz Stasiak nie są ekspertami z zakresu gospodarki odpadami, a tym bardziej osobami uprawnionymi do dokonywania jakiejkolwiek oceny w zakresie prawidłowości prowadzonej przez Chemeko – System działalności.

W celu sprostowania nieprawdziwych informacji przekazywanych do przestrzeni publicznej przez Panów Patryka Wilda i Dariusza Stasiaka, które są wynikiem między innymi błędnego interpretowania wyników kontroli składowiska „N” przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przedstawiamy stan faktyczny, którego autentyczność jesteśmy w stanie w pełni potwierdzić:

Na kubaturę każdego prawidłowo eksploatowanego składowiska, w tym składowiska „N” w Rudnej Wielkiej składają się nie tylko unieszkodliwione odpady, ale także odpady poddane odzyskowi w ramach tworzenia warstw izolacyjnych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych, budowy skarp, w tym obwałowań oraz kształtowania korony składowiska, a także odpady wykorzystane do wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej. Ponadto na objętość składowiska wpływają także materiały wykorzystywane do tworzenia skarp, obwałowań i grobli oddzielających poszczególne sektory na składowisku. Taki sposób eksploatacji składowiska ma na celu ograniczenie do minimum emisji do środowiska, zabezpieczenie odpadów przed rozwiewaniem, ograniczenie uciążliwości zapachowej i stabilizację czaszy składowiska.

Dopuszczalna pojemność geometryczna składowiska „N” (całkowita) określona w pozwoleniu zintegrowanym dotyczy wyłącznie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, a nie objętości całego składowiska, na którą wpływają także inne wyżej wymienione elementy techniczne i technologiczne.

Na składowisku „N” zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dopuszczono do unieszkodliwiania 133 rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zróżnicowanej gęstości. Odpady unieszkodliwiane są w sposób nieselektywny, a morfologia poszczególnych rodzajów odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określana jest przed przyjęciem odpadów na składowisko w podstawowej karcie charakterystyki odpadów sporządzanej przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami.  Brak jest regulacji prawnych określających cechy morfologiczne odpadów unieszkodliwionych na składowisku. Ponadto procesy zagęszczania odpadów powodują mieszanie się odpadów unieszkodliwianych na składowisku w sposób nieselektywny (co dopuszczają decyzje wydane na rzecz Spółki oraz przepisy prawa).

Składowisko ulega stałym zmianom w trakcie eksploatacji, przede wszystkim z uwagi na procesy zachodzące w odpadach i zagęszczanie mechaniczne odpadów. Im dłuższy czas eksploatowania składowiska, tym większa gęstość unieszkodliwionych odpadów, która nie jest jednak identyczna na całej wysokości składowiska. W początkowej fazie eksploatacji składowiska przyrost odpadów jest większy, natomiast w kolejnych latach następuje naturalne osiadanie powierzchni składowiska.    

Brak jest regulacji prawnych zobowiązujących zarządzającego składowiskiem do prowadzenia monitoringu objętości unieszkodliwionych odpadów oraz materiałów użytych do zabezpieczenia składowiska. Parametrem monitorującym stan wypełnienia składowiska jest przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych wysokości składowiska oraz monitoringu rodzaju i masy przyjętych odpadów.

Spółka regularnie ponosi opłaty z tytułu składowania odpadów w zależności od rodzaju i ilości zeskładowanych odpadów w poszczególnych latach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opłata ta jest określona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, zmienia się corocznie i wynosi od kilku do kilkuset złotych za tonę zeskładowanych odpadów. Opłata ta dotyczy wyłącznie masy zeskładowanych odpadów i nie ma żadnego związku z objętością składowiska.

Wobec powyższego zarzut Radnych Województwa Dolnośląskiego Pana Patryka Wilda i Dariusza Stasiaka w kontekście konsekwencji finansowych dla dochodów publicznych stanowi kolejną manipulację i celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

Podkreślamy zatem jeszcze raz, że nie zgadzamy się na manipulowanie faktami, które godzą w dobre imię Spółki, w szczególności na temat ilości odpadów, które zostały poddane procesom przetwarzania na składowisku w Rudnej Wielkiej oraz związanej z nimi opłaty środowiskowej, którą Spółka uiszcza na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Aspekty te weryfikowane są regularnie podczas notorycznie przeprowadzanych w Spółce kontroli przez organy administracji państwowej. Przypominamy, że od 2008 r. Spółka była kontrolowana 73 razy przez łącznie ponad 1700 dni.

Spółka Chemeko-System posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną na temat funkcjonowania składowisk odpadów oraz gospodarki odpadami i zawsze chętnie podzieli się nią z każdym zainteresowanym. Tym samym ponawiamy zaproszenie dla Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w szczególności Pana Dariusza Stasiaka i Patryka Wilda do odwiedzenia naszego Zakładu w Rudnej Wielkiej.

Zarazem apelujemy do wszystkich, a w szczególności polityków i dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię Spółki Chemeko-System. Jesteśmy zdeterminowani bronić prawdy i własnego imienia, będziemy także dochodzić swoich praw.