Nowoczesne składowisko w Rudnej Wielkiej bezpieczne dla środowiska

Chemeko-System zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzi stały monitoring składowiska „N” odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej od początku jego eksploatacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Składowisko „N” w Rudnej Wielkiej jest nowoczesnym obiektem o uregulowanym stanie prawnym, działającym w oparciu o pozwolenie zintegrowane, które mimo złożonego  odwołania, zostało utrzymane w mocy decyzją Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 21 stycznia 2021 r.

Składowisko posiada zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz środowiskową polisę ubezpieczeniową w wysokości 2 000 000 zł. Jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, które spełnia wszystkie wymagania stawiane przed tego typu instalacjami do unieszkodliwiania odpadów. Składowisko odpadów jest otoczone szczelną ścianą z larsenów, która wzmacnia pionowe skarpy składowiska i ogranicza napływ wód gruntowych.  Dodatkowo podłoże i ściany boczne składowiska posiadają zabezpieczenie w postaci bariery geologicznej oraz geomembrany, co zapewnia wielostopniowy, nieprzepuszczalny systemem uszczelnienia i odizolowania złoża odpadów od środowiska. Ponadto składowisko zostało wyposażone w system ujmowania odcieków za pomocą drenaży do szczelnych zbiorników a także w niezbędną infrastrukturę przeciwpożarową. Dzięki temu obiekt jest w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego, co potwierdzają wyniki pomiarów systematycznie wykonywanych przez akredytowane laboratorium i specjalistyczne firmy zewnętrzne.

Prowadzenie stałego monitoringu pozwala śledzić wszelkie procesy zachodzące na składowisku odpadów, w tym jego oddziaływanie na środowisko. Kontrolowane są przede wszystkim takie elementy jak struktura i skład odpadów (morfologia), jakość wód podziemnych i powierzchniowych, skład i objętość wód odciekowych, a także emisja i skład gazu składowiskowego.

Struktura i skład odpadów

W 2022 r., rodzaje i ilości odpadów podanych procesom przetwarzania na składowisku „N” były zgodne z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Skład morfologiczny odpadów przyjmowanych na składowisko odpowiadał ich klasyfikacji.

Wody odciekowe

Wody odciekowe powstają w wyniku przesiąkania opadów atmosferycznych przez składowisko. Są gromadzone w dwóch, szczelnych, betonowych zbiornikach, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ich nadmiar jest przekazywany do oczyszczalni ścieków lub recyrkulowany z powrotem na składowisko odpadów. Dzięki temu możliwe było regulowanie wilgotności złoża odpadów w celu optymalizacji procesów zachodzących w składowisku.

Wody podziemne

Badania wód podziemnych wykonywane są poprzez akredytowane laboratorium i polegają na regularnym poborze próbek wody z 7 piezometrów (specjalnych otworów przeznaczonych do pomiarów) zlokalizowanych wokół składowiska, zarówno na dopływie jak i na odpływie wód podziemnych. Wyniki badań wskazują na wysoką jakość wód, mieszczącą się w I-III klasie czystości i nie wykazały pogarszania się stanu jakości wód podziemnych w związku z eksploatacją składowiska odpadów. Potwierdzają zatem, że wielostopniowy system uszczelniania składowiska został wybudowany prawidłowo i zapewnia pełne bezpieczeństwo dla środowiska gruntowo-wodnego.

Wody powierzchniowe

Podobne wyniki uzyskano podczas badań wód powierzchniowych znajdujących się w pobliżu składowiska. Pobrane do badań przez akredytowane laboratorium próbki charakteryzują się dobrym stanem chemicznym i nie wykazały obecności metali ciężkich. Badania wód powierzchniowych nie wykazują wpływu składowiska na ich jakość.

Emisja i skład gazu składowiskowego

W 2022 r. badania emisji i składu gazu składowiskowego wykonywane były poprzez studnie odgazowujące. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, stężenie poszczególnych gazów określono jako stabilne, o parametrach typowych dla początkowej fazy produkcji gazu na tego typu obiekcie. Składowisko „N” od II kwartału 2023 r. wyposażone jest w instalację pozwalającą na unieszkodliwienie powstającego gazu składowiskowego.