Dowód środowiskowy

Działalność Chemeko jest bezpieczna dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego

Chemeko-System prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy prawa i o najlepsze standardy jakościowe i środowiskowe. Instalacje eksploatowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej zostały dzięki staraniom Chemeko – System dostosowane do wymagań najlepszych dostępnych technik BAT (ang. Best Available Technology – BAT) nałożonych przez Unię  Europejską. Wszelkie przeprowadzone ekspertyzy i badania wskazują na wysoką jakość prowadzonych przez firmę usług oraz gospodarowanie odpadami w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Powietrze

Standardy jakości powietrza w obrębie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej są dotrzymywane w każdym źródle powodującym emisję, co potwierdza szereg wykonanych ekspertyz. Pomimo braku regulacji prawnych w zakresie emisji odorów do powietrza, Chemeko – System zleciło wykonanie badań olfaktormetrycznych zarówno w 2019 jak i 2022 r. Przeprowadzone ekspertyzy zapachowej jakości powietrza wykazały incydentalne sytuacje dyskomfortu zapachowego, które występują bezpośrednio w badanym źródle i praktycznie nie występują poza terenem Zakładu. Wykonano także badania mikrobiologiczne, które udowodniły brak wpływu na stan sanitarny powietrza wokół Zakładu. Powyższe potwierdza, że potencjalne oddziaływanie zapachowe Zakładu zostało wyraźnie ograniczone w wyniku podejmowanych przez Chemeko – System działań antyodorowych, a także stałej optymalizacji procesów technologicznych.

Przyroda

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Przeprowadzone na zlecenie Chemeko-System inwentaryzacje przyrodnicze potwierdzają różnorodność fauny i flory w otoczeniu Zakładu. W sąsiedztwie żyją szpaki, kruki, bociany białe (gatunek pod ochroną), mewy białogłowe, kanie rude oraz kanie czarne. Aktywny jest także skowronek, pliszka siwa, łozówka, trznadel, potrzeszcz. Dla wielu gatunków ptaków składowisko odpadów stanowi miejsce żerowania.

Zakład otoczony jest polami uprawnymi, kompleksem leśnym (bór sosnowy) oraz terenami o charakterze ruderalnym. Zdecydowana większość drzew to młode rośliny (od 1 do około 20 lat) w dobrym stanie zdrowotnym, które powstają samorzutnie w wyniku naturalnej sukcesji.

Woda

Wody podziemne w obrębie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej charakteryzują się stabilnym składem na przestrzeni wielu lat. Chemeko – System regularnie prowadzi monitoring jakości wody w obrębie Zakładu.  Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że składowiska odpadów nie oddziałują na wody podziemne. Nie stwierdzono długotrwałego pogorszenia jakości wody w piezometrach, do którego mogło przyczynić się funkcjonowanie składowiska odpadów. Generalnie wody w piezometrach w zakresie większości parametrów, w tym metali ciężkich, kwalifikowane są do I klasy jakości wód. Kierunek spływu wód podziemnych wskazuje, że niewielkie, czasowe podwyższenia niektórych parametrów (jony amonowe, azotany), nie są związane z eksploatacją Zakładu.

Jakośći wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej ze studni w Rudnej Wielkiej, zlokalizowanej w niedalekiej odległości od Zakładu Zagospodarowania Odpadów, odpowiada standardom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają badania publikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o. o.

Ludzie

Chemeko-System prowadzi działalność zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności. Dbając o komfort pracowników i sąsiadów, Spółka podejmuje szereg działań poprawiających komfort i bezpieczeństwo. Średnia ilość dni nieobecności wywołanej chorobami wśród pracowników zatrudnionych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, najbardziej narażonych na potencjalne szkodliwe oddziaływanie przetwarzanych odpadów, jest znacząco poniżej średniej  w porównaniu do przeciętnej długości nieobecności z powodu choroby w całym województwie dolnośląskim (wg danych ZUS). To dowodzi braku negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi.

Jakość w działaniu Chemeko

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oraz postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę, Chemeko-System przekazało szereg dowód w postaci analiz, dokumentów i wyników badań, potwierdzających brak zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego w związku z działalnością prowadzoną na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej.